A CSERNÁTFALUSI KEHELY

A CSERNÁTFALUSI KEHELY

Brassótól keletre a Barcaságban található a “Hétfalu” elnevezésű vidék. Nevét hét település adja: Bácsfalu, Tükrös, Csernátfalu, Hosszúfalu melyek egyetlen várossá olvadtak össze Négyfalu néven. A másik három község Tatrang Zajzon és Pürkerec tartozik a Hétfaluba.

A hétfalusi csángó magyarokat tévesen szokták a moldvai csángókkal azonosítani, mert a „csángó” szó elcsángálást, elvándorlást jelent és ebben a formában a moldvai csángókra érvényes. A hétfalusiak is csángók, de ők nem a csángálás miatt kapták ezt a nevet, hanem azért mert veszedelem, például tűzvész esetén úgy értesítették a lakosságot, hogy egyedi ritmusban félreverték a harangnyelvet, vagyis csángattak. Minden veszélynek volt külön csángatási technikája. A hétfalusiak tehát nem elcsángáltak, hanem csángattak.

Csernátfalu a környező csángó falvakkal együtt a törcsvári uradalomhoz tartozott egészen 1498-ig, ekkor Brassó városa szerezte meg az uradalmat és a hozzá tartozó falvakat, köztük Csernátfalut is.
Csernátfalun 1427- 1440 között önálló egyházközség alakult ki Szent Mihály eclésia néven.
A hagyomány szerint Hunyadi János ajándékozta a kelyhet a csernátfalusi eklézsiának jutalmul a csángó nép harcokban mutatott vitézségéért.

Az értékes 15. századi csernátfalusi kehelyről Orbán Balázs így ír:

„De van Cser­nát­falunak mindezeknél ré­gebbi műemléke, vagy jobban mondva műremeke, egy gót íz­lés­ben készült régi kelyhe, amely legalább is Hu­nyadi János korából szár­ma­zik, s az öt­vös­ség egyik legszebb alkotását állítja e­lönk­be. (…) E ke­hely szépsége en­gem váratlanul le­pett meg, s kár­pót­lást nyújtott a­zon csa­ló­dá­somért, amely itten re­mélt régi egyházi jegy­ző­könyvek és más okmányok nem­léte miatt ért.”

A gyönyörű ke­hely keletkezését az 1400 évek végére, az 1500 évek e­le­jé­re da­tál­ják.
Az e­züst­ből készült, kívül belül gazdagon aranyozott kehely 20 cm magas, ku­pa­kosara 9 cm át­mé­rő­jű, ta­lap­za­ta pedig 11,5 cm széles. Hat­ka­ré­jos talapzatát áttört pár­ta köríti, az egyik karéjon egy térdelő szer­­zetes alakja (Aqui­nó­i Szent Ta­más?) látható.
A szár hatoldalú felül az el­vé­konyodott hat­szö­gön kacskaringós fekete zo­máncos írás látható:

INRI | LUCAS | MAR | CUS · MA | TIAS · IOH | ANNES

A nódus (csomó) dísze a legszebb. A hatszögű dísz­let­csoport mind­e­gyi­ke egy-egy gótikus ab­la­kocs­kát formál, az ablakok fölött ke­reszt­vi­rág­ban vég­ződő, lőréssel és falvéddel ellátott csúcsmű látható. Az ablakokat három tor­nyocs­ká­val ékített ol­dal­tám választja el. A gótikus ab­lakok mögött fül­kék találhatók. A fül­kék­ben valamikor szob­rocs­kák voltak, ezekre u­tal­nak a felíratok is: Jé­zus a kereszten, a négy e­vangélista, és Mária a ke­reszt alatt.
1884-ben, egy fennmaradt leírás alapján, öt szobrocska még meg­ volt a hatból, Mária miniatűr alakja akkor már hiányzott. Ma már egyik szob­rocska sincs meg.
A kupakosár alsó részét igen szép, finom metszésű vésett dísz borítja, amely egy­más­­ba fo­nó­dó leveles ágakból áll madarakkal és virágokkal kiegészítve. Mind a növénydísz, mind a ma­da­rak i­gen fi­nom metszésűek. A teljes ku­pa­ko­sa­rat egykor át­tet­sző színes zománc fedte. 1884-ben még látszott a zöld színű zománc, ma teljesen lekopott, csak az arany alap lát­ha­tó.
A díszítés, az imádkozó szent, és Szűz Mária alakja mind – mind arra u­tal­, hogy a kehely ka­to­likus templom számára készült.
A kehely az egykor volt Szent Mi­hály ek­lé­zsia kizárólagos tulajdonában volt, és az 1440-től királyi kiváltságokat élvező cser­nát­fa­lusi egy­ház dicsőségét mu­tat­ta.

A csernátfalusi régi kis kehely valódi re­mek­mű, a brassói öt­vös­ség o­lyan kiváló mű­ve, a­mely­nek kevés párja van a Kárpát-me­den­cé­ben. Gó­tikus díszítése a híres, szintén 15. szá­zadi kas­sai és esz­tergomi kely­­he­kével ve­te­ke­dik, a­me­lye­ket szintén Er­dély­ben készítettek.

A kelyhet mai csernátfalusi evangélikus egyház megörökölte.

írta és szerkesztette: Cseke Ibolya

forrás: https://terrabarcensis.ro/a-csernatfalusi-kehely/
Wikipédia
képek: terrabarcensis.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *